Pondělí - Pátek, od 07:00 do 15.30 hod
S.O.S. PORADNA - VOLEJTE !!! +420 722 945 965

VIGILNÍ KÓMA

V poslední době vzrůstá počet pacientů, kteří díky moderní intenzivní péči, diagnostice, léčbě, neuromonitoraci a dlouhodobé intenzivní péči přežívají těžká traumatická i netraumatická poškození mozku. Intenzivní medicína umožňuje podporu vitálních funkcí a prodlužují tak život pacientů v kómatu. To však vede k vzrůstajícímu počtu pacientů, kteří se z kómatu neprobudí – pacient má otevřené oči, ale přesto nereaguje. V Evropě, Asii a Japonsku byl tento klinický syndrom nazván apalický syndrom a coma vigile, zatímco v anglicky mluvících zemích se preferuje termín perzistentní vegetativní stav.

Pacient ve vigilním kómatu má otevřené oči, mrká, ale nefixuje, má bloudivé pohyby očí, zaujímá nepřirozenou polohu s flekčním postavením horních končetin. Přesto, že je v „bdělém stavu“ tak nekomunikuje, není schopen rozpoznávat a provádět účelné výkony. Je zachován cyklus spánku a bdění. Jsou zachovány vegetativní funkce (dýchání, oběh) a některé primitivní reflexy.

VÍCE INFORMACÍ

VEGETATIVNÍ STAV

Vegetativní stav, dříve nazývaný apalický syndrom, nyní nově syndrom areaktivní bdělosti, patří mezi závažné klinické stavy. Je charakterizován funkční dekortikací, zatímco vegetativní funkce z nižších center jsou zachovány. U pacienta se střídá cyklus spánku a bdění, ale chybí schopnost uvědomování si sama sebe a svého okolí. Jedná se o onemocnění způsobené těžkým mozkovým poškozením různé etiologie. Incidence tohoto stavu se zvyšuje díky zlepšující se lékařské a následné péči, délka života u těchto pacientů se prodlužuje, ale péče o ně je velice náročná. Byly zaznamenány i případy, kdy pacienti nabyli vědomí několik let po inzultu.

Správně vedená rehabilitace po poranění mozku je mimořádně důležitý a časově náročný úkol pro všechny členy multidisciplinárního týmu. Mezi nejčastěji používané rehabilitační intervence patří polohování (slouží k prevenci kontraktur, dekubitů, regulaci svalového tonu, snížení intrakraniálního tlaku, zlepšení cirkulace a dýchání, profylaxe pneumonie), pasivní pohyby, mobilizace, vertikalizace a neurorehabilitační koncepty a metody založené na neurofyziologickém podkladě jako je TheraSuit, Bobath koncept, Vojtova reflexní lokomoce, propriocepční neuromuskulární facilitace a multisenzorické programy.

Ze studií vyplývá, že včasná neurorehabilitace je velice důležitá a intenzivnější terapie přispívá k rychlejšímu zotavení pacientů.

V posledních letech je prováděn výzkum neuroplasticity a je zkoumán její vliv na poškozený mozek. Postupné přibývání znalostí o mozkové regeneraci vedlo i ke změnám v posuzování prognózy u pacientů s poruchami vědomí. Je prokázáno, že neurorehabilitace vyvolává plastické změny v synapsích motorické kůry. Možnost vyvolat funkční reorganizaci kortikálních obvodů po lézích centrálního nervového systému pomocí neuroplasticity poskytuje nové perspektivy v rehabilitační medicíně, jejímž cílem je obnovit funkce, které jsou nezbytné pro nezávislost jedince v běžném životě.

WACHKOMA KLINIK ARCADA

COMA VIGILE - ZÁKLADNÍ POJMY

Vegetativní stav je klinický stav kompletní poruchy uvědomování si sebe sama a svého okolí doprovázený cyklem spánku a bdění s parciálně nebo kompletně zachovalou autonomní funkcí hypotalamu a mozkového kmene. Apalický stav je odvozen od slova apallium - bez mozkové kůry, nefunkčnost mozkové kůry. Z klinického hlediska se jedná o poruchu vědomí tzv. vigilní kóma, nemocný si sám sebe neuvědomuje, nevnímá okolí a chybí vzájemné působení se zevním prostředím. Jedná se o hypoxické postižení mozkové kůry a podkoříJe charakterizován funkční dekortikací, zatímco vegetativní funkce řízené z kmenových struktur jsou zachovány (řízení srdeční akce, krevního tlaku, respirace). Je způsoben oboustranným těžkým postižením mozkové kůry nebo subkortikální bílé hmoty s relativním ušetřením mozkového kmene, proto je alespoň zčásti zachován spánkový cyklus. Nemocný má část dne otevřené oči, ale není si vědom sebe ani svého okolí. Chybí lucidita, nemocný nevyhoví výzvám, není schopen komunikace a chybí jakákoliv volní aktivita či chování Je schopen spontánní ventilace, nikoli však žvýkání a polykání.

 

Wachkoma Klinik Arcada

 

Vegetativní stav nebo apalický syndrom?

Termín apalický syndrom není v anglosaské literatuře považovaný za dostatečně výstižný a je užívaný zejména v zemích střední Evropy (Rakousko, Německo, Česko, Slovensko), anglosaská literatura považuje za vyhovující termín vegetativní stav, který koreluje se současnými patofyziologickými znalostmi a může také rozlišit ve svém názvosloví pravděpodobnou možnost uzdravení nebo setrvání ve vegetativním stavu. Proto byl zaveden termín persistentní vegetativní stav a permanentní vegetativní stav.

Persistentní vegetativní stav

Jedná se o vegetativní stav, který trvá déle než 1 měsíc po akutním traumatickém nebo netraumatickém postižení mozku. U těchto pacientů je možná úprava vegetativního stavu. Tuto diagnózu lze s vysokou jistotou stanovit, pokud popsaný stav přetrvává po dobu 3 měsíců, v některých případech však jde o přechodné stádium úpravy komatózního stavu s příznivější prognózou

Permanentní vegetativní stav

O permanentní vegetativní stav se jedná, jestliže vegetativní stav trvá bez známek reverzibility 3 měsíce a déle od vzniku netraumatického poškození mozku (např. globální mozkové hypoxie jako následek kardiovaskulárního selhání) anebo 12 a více měsíců po vzniku traumatického poškození mozku. U těchto pacientů se uzdravení z vigilního stavu považuje za velmi nepravděpodobné. Pro locked-in syndrom, apalický syndrom a někdy persistentní vegetativní stav se dříve používal termín vigilní kóma.

Poruchy vědomí

Vědomí je stav, kdy je člověk schopen správně vnímat sebe, své okolí a správně reagovat na podněty vnitřního i zevního prostředí. Nemá vlastní centrum, je zajišťováno kontinuální interakcí mezi neurony mozkových hemisfér a aktivačním systémem retikulární formace (v oblasti horního kmene a thalamu). Poruchu vědomí pak může způsobit každá léze, která výrazně poškodí hemisféry či mozkový kmen. Vědomí můţeme rozdělit na 2 typy. Vigilita (bdělost) určuje schopnost reagovat na prostředí, během dne kolísá. Extrémní fyziologické stavy vigility jsou bdění a spánek (ten však není povaţován za poruchu vědomí). Lucidita (jasnost) udává hloubku a obsah bdělého stavu, je závislá na bdělosti (není lucidita bez vigility). Bezvědomí je závažnější, delší a komplexnější porucha vědomí, která je společná pro mnoho patologických stavů. Existuje však skupina pacientů s těžkou poruchou vědomí, která ale nesplňuje diagnostická kritéria pro kóma nebo vegetativní stav. Tito pacienti vykazují sice nekonzistentní, ale přesto zřetelné známky vědomí, proto je velice důležité odlišit pacienty s minimálním stavem vědomí, ve vegetativním stavu či v kómatu. Od VS proto musíme odlišit další neurologické stavy jako je locked-in syndrom, minimální stav vědomí, kóma, mozková smrt. Jsou odlišné klinickými projevy

Locked-in syndrom

Při locked-in syndromu (LIS) je pacient bdělý a při vědomí, je však kvadruplegický a je postižena hybnost v oblasti kaudálních hlavových nervů. Nemůže mluvit ani hýbat končetinami, a proto jediným způsobem komunikace je pohyb očí vertikálně nebo je může zavírat a otevírat. LIS vzniká při lézi střední a dolní části mozkového kmene, často jde o důsledek cévní mozkové příhody při uzávěru a. basilaris. Určení diagnózy je obtížné a trvá v průměru 2,5 měsíce, někdy i déle. Hodnotí se především kognitivní funkce a pohyby očí. Jakmile se pacient stabilizuje a je mu poskytnuta kvalitní lékařská péče, můţe ţít aţ několik desítek let. Šance na obnovu motorických funkcí je téměř mizivá, nicméně pacient můţe komunikovat s počítačem pomocí pohybů očí a lze používat textový procesor připojený k syntetizátoru řeči.

Minimální stav vědomí

Minimální stav vědomí (MCS) se od vegetativního stavu liší přítomností určitého stupně vědomí. Jak vegetativní stav, tak i MCS jsou klinické stavy po těžkém poškození mozku a jsou klasifikovány jako porucha vědomí. Pacienti ve vegetativním stavu jsou ve stavu bdělosti, ale zcela nevykazují známky uvědomování si sama sebe a okolí. MCS vykazuje sice minimální, ale reprodukovatelné známky vědomí. V MCS se kognitivně zprostředkované chování vyskytuje nekonzistentně, ale je reprodukovatelné nebo trvá dostatečně dlouho, aby bylo odlišeno od reflexního chování. Jedná se o účelové chování, včetně pohybů, emocí, které je reakcí na příslušné podněty, nejedná se však o reflexní odpověď, např. smích nebo pláč jako reakce na emocionální verbální, vizuální podnět. Také vokalizace či gesta jako reakce na položenou otázku; dosahování na předměty směrem, kde je předmět lokalizován, dotýkání či uchopování předmětů podle jejich tvaru a velikosti; sledovací pohyby očí nebo trvalá fixace na podněty. Je důležité, aby klinické závěry týkající se úrovně vědomí, vycházely z dlouhodobého pozorování jedince a nedošlo k podcenění kognitivní schopnosti kvůli motorické dysfunkci či senzorickému deficitu. Při zotavování pacientů a jejich přechodu z MCS na vyšší úroveň vědomí u nich lze pozorovat typické chování, které je dáno 2 diagnostickými kritérii – funkční interaktivní komunikací a funkční užití dvou různých předmětů

Kóma

Kóma je stav hlubokého bezvědomí, při kterém nemocný nereaguje na zevní podněty a kontakt s ním je nemožný. Bolestivý podnět vyvolá jen reflexní odpověď. V hlubokém kómatu pak vyhasínají korneální a zornicové reflexy i reakce na nociceptivní podněty, může dojít i k zástavě spontánního dýchání a vzniká areaktivní kóma, které může vyústit až v mozkovou smrt.

mozková smrt

Mozková smrt je charakterizovaná úplnou a ireverzibilní ztrátou všech funkcí mozku, zástavou spontánního dýchání, absencí kmenových reflexů nad segmentem C1, nereagujícími zornicemi a vymizením reakcí na nociceptivní podněty, při provedení angiografie se prokáže zástava mozkové cirkulace. Mozková smrt je medicínsky i právně akceptována jako synonymum pro smrt jedince. Musí být stanovena vždy komisionálně podle standardních klinických kritérií a pomocných instrumentálních metod

PROGNÓZA

Prognóza u pacientů ve vegetativním stavu je závislá především na etiologii mozkového postižení a stupni vigilního stavu. Lepší prognóza je u postižených po traumatickém postižení a mladších lidé. Po mnoho let převažoval názor, že pacient nemá žádnou reálnou šanci na získání vědomí, pokud byl ve vegetativním stavu 12 měsíců po traumatickém poranění mozku nebo 3 měsíce po netraumatickém poškození. Byla však provedena studie, v níž byla skupina 50 pacientů, kteří byli v období přetrvávajícího vegetativního stavu po dobu nejméně šesti měsíců. 10% pacientů nabylo minimální vědomí a dalších 14% získalo více než jen minimální vědomí. Toto zlepšení nastalo po uplynutí více než jednoho roku (Bender et al., 2015, p. 239).

Obvykle je přežití pacientů s PMVS je obvykle mezi 2-5 lety od stanovení diagnózy, přežívání nad 10 let je neobvyklé a šance na přežití 15 let od stanovení diagnózy PMVS je vypočítána na 1/15000 až 1/75000 (Doležil, D., Carbolová, K. 2007. Vegetativní stav. 27-31. http://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2007/01/07.pdf.).

Pacienti, kteří utrpěli závažné traumatické nebo netraumatické poranění mozku, mohou vykazovat postupný vývoj v zotavení a mohou projít několika klinickými stavy, od kómatu do vegetativního stavu nebo MCS. Je známo, že pokud je pacient delší dobu ve vegetativním stavu, je pravděpodobnost jeho dalšího zotavení nižší (Baricich, A, 131-136, doi 10.11138/FNeur/2017.32.3.131.)

Prognóza je již po několika měsících nepříznivá, přesto však pokroky v regenerační medicíně ( kmenové buňky ), hyperbarické oxygenoterapii, kardiopulmonální resuscitační technice a intenzivní péči zachránily a následně prodloužily životy těchto pacientů.

Dlouhodobě porušené vědomí řadí tyto pacienty k nejzranitelnějším nemocným. Nemohou přežít bez intenzivní léčby a rozhodnutí o terapii je pro ně zásadní, především kvůli nejistotě ohledně stavu vědomí a prognózy. Zdravotní péče u těchto pacientů se v jednotlivých zemích zásadně liší. Vzhledem ke zvláštnímu stavu těchto pacientů je potřeba kontinuální lékařské, terapeutické, rehabilitační, sociální a ošetřovatelské péče. Rodina hraje zásadní roli v životě a péči těchto pacientů

WACHKOMA KLINIK ARCADA

Účinnost rehabilitace

Bylo provedeno několik systematických projektů vyhodnotit vliv časového harmonogramu nebo množství rehabilitačních terapií u pacientů, kteří se po poranění mozku zotavili. Jednu analýzu byla se 34 pacienty s poraněním mozku, ve které byli pacienti rozděleni do 2 skupin, z nichž jedna zahájila rehabilitaci do 35 dní po úraze, druhá později. Skupina, u které došlo k včasné rehabilitaci, opustila nemocnici podstatně dříve. Ve studii se srovnávaly dvě skupiny pacientů s těžkým poraněním hlavy, přičemž první skupině byla poskytnuta rehabilitace již během akutní péče, druhé skupině až později. Byly prokázány významné benefity u první skupiny, kdy délka trvání kómatu byla pouze 1/3 oproti nerehabilitované skupině a bylo možno následně propustit domů 94% pacientů oproti běžné praxi 57% pacientů. Tyto studie byly zaměřeny na pacienty s poraněním mozku, nikoliv konkrétně na vegetativní stav a MCS, přesto však ukazují, jak je důležitá včasná rehabilitace.

Bylo zjištěno, že včasný překlad pacientů na specializované rehabilitační oddělení a intenzivnější rehabilitační terapie (vyšší počet hodin týdně) je spojena s rychlejším funkčním zotavením, získáním soběstačnosti a zkrácením pobytu v nemocnici. Terapeutické koncepty v akutní neurologické péči a ve včasné rehabilitaci mají hodně společných prvků, jedná se především o léčbu symptomatickou. Cílem terapie tedy není ovlivnit příčinu onemocnění, ale její dopad na funkční systém pacienta.

Pokud chybí fyzioterapeutická intervence v akutní fázi hospitalizace, mohou po několika týdnech vzniknout těžké sekundární komplikace omezující terapeutické možnosti a výsledky rehabilitace jsou podstatně horší. Pro pacienta je tedy rychlý a plynulý začátek terapie velmi důležitý. Fyzioterapie je u pacientů s poruchami vědomí klíčová disciplína v rámci multidisciplinárního týmu. Jejím hlavním úkolem je poskytování intervence, jako jsou manuální techniky hygieny dýchacích cest, clearance a odsávání za účelem snížení rizika respiračních infekcí nebo jejich léčení v případě, že už došlo k jejich vzniku, dlahování, stretching, polohování a vertikalizace s cílem zabránit abnormálnímu svalovému tonu, udržet rozsah pohybu a délku svalů, aby nedocházelo ke kontrakturám.

Je důležité se také věnovat facilitaci, zlepšení dráždivosti a posturální kontrole, zlepšení plicní ventilace a cirkulace a pouţívání multisenzorických stimulačních programů pro zvýšení vzrušivosti a povědomí prostřednictvím retikulárního aktivačního systému.

WACHKOMA KLINIK ARCADA

NADĚJNÉ LÉČEBNÉ POSTUPY

Každoročně onemocní jen v České republice desítky tisíc dospělých a dětí chronickým onemocněním mozku. Pokud pacient upadne do kómatu v důsledku úrazu mozku, hovoříme o traumatologických příčinách kómatu. Druhou skupinu příčin vigilního kómatu představují neurotraumatické příčiny, jako jsou například infekční onemocnění CNS, nádor na mozku, edém neboli otok mozku, déle trvající hypoxie (tonutí) nebo hypoglykemie (u pacientů trpícími diabetem), poškození mozku v důsledku pozdní zahájení resuscitace a další.

Poranění mozku jsou velmi závažné, chronické a obvykle neléčitelné klasickými léčebnými postupy. Standardní medicína umí pouze mírnit jejich projevy a symptomy.

Mozek zdravého člověka využívá většinou přibližně 10 % své kapacity. Takže i u pacientů s chronickým onemocněním mozku stále existuje určitá rezerva, zdravá mozková tkáň, kterou lze aktivovat a zapojit.

Díky nejmodernějším vědeckým poznatkům a nadstandardním metodám lze výrazně zlepšit zdravotní stav a pomoci vám bojovat s těmito závažnými chronickými chorobami.

 

Wachkoma Klinik Arcada

 

KMENOVÉ BUNKY

Regenerativní medicína je poměrně nový obor, zaměřený na procesy tvorby, inženýrství a regeneraci lidských buněk, tkaniv a orgánů za účelem obnovy nebo dosažení jejich normálních funkcí.

Ve srovnání s primární embryonální nervovou tkání mají kmenové buňky mnohé výhody. Nemusí se získávat vždy jen z embrya – jejich zdrojem může být například pupeční šňůra nebo buňky kostní dřeně. Buněčná terapie využívá zejména mezenchymálních kmenových buněk. To jsou buňky vlastního těla např. z tukové a pojivové tkáně, kde jsou nejvíce koncentrovány. Tyto kmenové buňky jsou však jen jednou ze součástí buněk tzv. stromální vaskulární frakce (SVF). Ta obsahuje i další buňky, které významně urychlují hojení a zmírňují degenerativní změny poškozených tkání.

Dalšími přednostmi kmenových buněk jsou stejnorodost (homogenita), poměrně snadná manipulace a snadné uchovávání. Vhodné kmenové buňky se skladují ve speciálních „buněčných bankách“, podobně jako krev pro krevní transfuze.

V současné době se zkoumají nové metody, jimiž by se vlastnosti kmenových buněk mohly vhodně a bezpečně upravovat, tak aby nejlépe vyhovovaly požadavkům té které neurotransplantace. Ještě před přenosem do hostitelova těla lze kmenové buňky podnítit k zrání do žádaných buněčných typů.

HYPERBARICKÁ KOMORA

Hyperbarická kyslíková terapie (HBOT) je velmi účinná při zlepšování mozkových funkcí a kvality života u pacientů po traumatickém poranění mozku ( TBI ), trpících chronickými neurokognitivními poruchami.

U mozku s vícečetnými poraněními se atmosféricky kyslík nemusí dostat k poškozené části mozku, což vede k jeho následné hypoxii. Fyziologickým základem hyperbarické kyslíkové terapie (HBOT) je zvýšení frakce rozpuštěného kyslíku v plazmě. Při dýchání vzduchu při normálním tlaku, tj. 101 kPa, je hemoglobin nasycen maximálně 97%. Nasycení hemoglobinu se zvyšuje se zvyšující se parciálním tlakem kyslíku podle disociační křivky.

Lékařské výzkumy ukazují, že příznivé výsledky u pacientů s TBI nastávají po terapeutických cvičeních, kdy je mozek lépe schopen využívat základní hladiny kyslíku.

Hyperbarický kyslík se dokáže dostat k takzvaným spícím buňkám v mozku a v nervové tkáni a postupně probudí jejich metabolismus. Účinek této terapie spočívá v tom, že stimuluje buňky, podporuje růst nových tkání, vytlačuje škodlivé kyslíkové radikály, zmírňuje záněty, stimuluje latentní neurony a zlepšuje průtok krve v mozku i ve svalech a metabolismus glukózy. Také pomáhá urychlit odplavení laktátu a toxinů z tkání. Hyperbarická medicína je obor multidisciplinární – má vztah k mnoha medicínským i nemedicínským oborům.

Kontakty

Kde nás najdete.

"

Naše adresa:

Mitušova 1115/8, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Email:

info@comavigile.com

Volejte:

+420 722 945 965

Areál Rodinného centra ARCADA v Ostravě